Transport at Nanoscale Interfaces

Publications

Madiba IG, Émond N, Chaker M, Khanyile BS, Tadadjeu SI, Zolliker P, Izerrouken M, Matinise N, Braun A, Nkosi M & Maaza M

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 443, 25-30.

https://doi.org/10.1016/j.nimb.2019.01.039

Anton Vladyka, Mickael L. Perrin, Jan Overbeck, Rubén R. Ferradás, Víctor García-Suárez, Markus Gantenbein, Jan Brunner, Marcel Mayor, Jaime Ferrer and Michel Calame

Nature Communications 10, 262 (2019)

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-018-08025-9

Rheingans, B., Spies, I., Schumacher, A., Knappmann, S., Furrer, R., Jeurgens, L. P. H., & Janczak-Rusch, J. 

Applied Sciences, 9(2), 262 (11 pp.). 2019

https://doi.org/10.3390/app9020262

Ju, W., Zeng, J., Bejtka, K., Ma, H., Rentsch, D., Castellino, M., Sacco, A., Pirri, C. F., Battaglia, C.  

ACS Applied Energy Materials. (2019)

https://doi.org/10.1021/acsaem.8b01944

Gesevičius, D., Neels, A., Duchêne, L., Hack, E., Heier, J., & Nüesch, F.

Journal of Materials Chemistry C, 7(2), 414-423., Issue 2, 2019

https://doi.org/10.1039/C8TC05286G

Arno Römmeler, Roman Furrer, Urs Sennhauser, Bastian Lübke, Jörg Wermelinger, Antonio de  Agostini, Jürg Dual, Peter Zolliker, Jürg Neuenschwander

NDT & E International published online 17. Dec. 2018

https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2018.12.004