Transport at Nanoscale Interfaces

Publications

Anton Vladyka, Mickael L. Perrin, Jan Overbeck, Rubén R. Ferradás, Víctor García-Suárez, Markus Gantenbein, Jan Brunner, Marcel Mayor, Jaime Ferrer and Michel Calame

Nature Communications 10, 262 (2019)

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-018-08025-9

Ju, W., Zeng, J., Bejtka, K., Ma, H., Rentsch, D., Castellino, M., Sacco, A., Pirri, C. F., Battaglia, C.  

ACS Applied Energy Materials. (2019)

https://doi.org/10.1021/acsaem.8b01944

Gesevičius, D., Neels, A., Duchêne, L., Hack, E., Heier, J., & Nüesch, F.

Journal of Materials Chemistry C, 7(2), 414-423., Issue 2, 2019

https://doi.org/10.1039/C8TC05286G

Arno Römmeler, Roman Furrer, Urs Sennhauser, Bastian Lübke, Jörg Wermelinger, Antonio de  Agostini, Jürg Dual, Peter Zolliker, Jürg Neuenschwander

NDT & E International published online 17. Dec. 2018

https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2018.12.004